Conditions générales

PRIVACYVERKLARING LUNCHTIME

Over Lunchtime en uw privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, offerteaanvraag met Lunchtime, alsook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en bij het bezoek of gebruik van de website.

Lunchtime is de handelsbenaming voor de BVBA KOOK, met zetel te 8740 PITTEM | Posterijlaan 57, met ondernemingsnummer (KBO): 0477.843.279 (hierna “Lunchtime”).

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zo kunnen wij u de volgende gegevens vragen: uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, adresgegevens, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Door uw gegevens aan ons over te maken – al dan niet via het online contractformulier - en/of gebruik te maken van onze dienstenverlening, respectievelijk door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Indien u niet akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich niet kan vinden in onderhavige voorwaarden, dient u onze website te verlaten en het gebruik van onze diensten dan ook stop te zetten.

Wij verzamelen ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de overeenkomst.

Zo hebben wij uw gegevens nodig voor onze dienstverlening en deze te optimaliseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en u het beste resultaat af te leveren.
Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport en technische ondersteuning.

Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om correspondentie met u te voeren, hetzij om een bestelling, offerteaanvraag of sollicitatie af te handelen. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij u aanbiedingen via onze nieuwsbrief overmaken.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

Veiligheid

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer

Doorgaans zullen wij de verzamelde gegevens niet met derden delen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In uitzonderlijke gevallen, en louter om de dienstverlening te garanderen, zullen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens niettemin te delen met logistieke partners, gebeurlijke onderaannemers, commerciële partners, leveranciers, tussenpersonen, IT-dienstverleners, gelieerde ondernemingen, etc.

Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen.
Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik voor profiling en marketingdoeleinden.

U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@lunchtime.be .

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Direct Marketing

De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u - desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Wij verwijzen u graag verder naar onze afzonderlijke Cookieverklaring in de Disclaimer, die u op onze website vindt.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kinderen”)

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, verzoeken wij u om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 18 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@lunchtime.be . U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 051/ 46.41.47 of per fax op het nummer 051/ 46 50 48.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )

Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations